29 november 2010
Wat Nu? vzw 
Postbus 4 
1785 Merchtem

OPGELET:
Eerstvolgende bijeenkomst in Wemmel voor de ouders is op donderdag 16 december om 20 u.
(Klik hier voor overzicht activiteiten)
Eerstvolgende bijeenkomst in Hasselt is op donderdag 6 januari om 20 uur in het Ontmoetingscentrum De Hazelaar, Merellaan 14 in 3500 Hasselt (Banneuxwijk)
De nieuwe verantwoordelijke hiervoor is Gerty Hendrikx

Sedert 1 september 2009 is het nieuw telefoonnummer van Wat Nu 0491 08 34 72. Het oude nummer is NIET meer in gebruik! Het emailadres is niet gewijzigd:
.

Publication is not allowed without permission from the
Publicatie is niet toegelaten zonder de toestemming van de
!

Mocht je informatie van deze website willen gebruiken, dan zou het fijn zijn als je wel eerst ons ervan op de hoogte wil stellen.

WAT NU? v.z.w. werd in 1990 opgericht en stelt zich tot doel het probleem van het hechtingsgestoorde, bodemloze, adoptie- en pleegkind bekend te maken, de ouders te begeleiden en te bemoedigen, de professionele hulpverlening te stimuleren en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Het werkgebied bestrijkt heel Vlaanderen. Wat Nu? is een oudervereniging vooral voor en door ouders.
De term hechtingsgestoord (bodemloos) wordt theoretisch alleen maar gebruikt voor "kinderen".
Eens volwassen (+18 jaar) spreek met eerder over BORDERLINE. Klik hier. (alhoewel er toch nog verschillen zijn)

Toen we in de negentiger jaren voor de eerste maal in Vlaanderen spraken over bodemloosheid of hechtingsstoornis, bekeek men ons alsof we van een andere planeet kwamen. Daar had men nog nooit van gehoord. Het zal wel een uitvlucht zijn om ons onvermogen om kinderen op te voeden te verbergen. (Zelfs nu wordt dit soms nog beweerd door artsen!!)

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan in 2000 werd er op 19 mei een studiedag (lees hier meer) georganiseerd. Ruim 600 professionele hulpverleners waren op die studiedag aanwezig. Dit grote aantal aanwezigen wijst op de grote behoefte die bestaat om deze problematiek beter te leren kennen en er mee om te gaan.

Bij de 15de verjaardag werd op 9 september 2005 een studiedag georganiseerd met al thema: "Een spiegel van raadselen: Liegen en bedriegen bij pubers met een hechtingsstoornis".

Regelmatig worden er cursussen en/of informatieavonden gegeven omtrent de problematiek.

Deze problematiek (Geen-Bodem-Syndroom - Hechtingsstoornis - Reactive Attachment Disorder) beschreven in de DSM IV (313.89), en die voorkomt bij ruim 25% van de adoptie- en pleegkinderen, wordt in Vlaanderen nog steeds door vele instanties miskend of geminimaliseerd, zelfs nog in 2006! (LEES HIER)

Ook bij 'biologisch-eigen' kinderen kan het syndroom zich voordoen en minifesteert zich de laatste tijd meer en meer.

Sedert 1995 is Wat Nu? v.z.w. erkend door de Vlaamse Gemeenschap en wordt sedert 2001 voor haar werking gesubsidieerd.

In de gespreksgroepen vinden ouders steun bij elkaar, wisselen ervaringen en informatie uit omtrent hulpverlening en opvoeding van hun adoptie- en pleegkinderen. Samen met de contactouders wordt een bepaald thema besproken onder begeleiding van een vaste medewerker van de werkgroep.
De steun en de solidariteit tijdens deze bijeenkomsten zijn een rijke bron om kracht uit te putten. De gespreksonderwerpen betreffen vooral de opvoedingsvraag van de ouders en de bestaande hulpverlening.

Een evengroot aantal professionele hulpverleners doet beroep op onze ervaringsdeskundigheid om aan de toenemende vraag om hulp van ouders tegemoet te komen om zo te voorkomen dat sommige jeugdigen in de criminaliteit terecht komen.

Omwille van de vaak voorkomende specifieke leerproblemen is er vanaf mei 2002 voor de leerkrachten een speciale brochure beschikbaar. Deze kan aangevraagd worden via de e-mail van

Een hechtingsgestoord kind beÔnvloedt de relaties tussen vader en moeder, tussen broers en zussen, soms zo sterk dat het evenwicht binnen het gezin verstoord wordt of sterker nog: het kind probeert een wig te drijven in de relatie tussen de verschillende gezinsleden, buren en vrienden.
Zo kan het gebeuren dat ook broers en zussen begeleiding nodig hebben om opnieuw een goede relatie op te bouwen, dat een ouder er depressief of ziek van wordt. Bovendien is er de sociale druk en de controle van de familie en/of van de buitenwereld die de situatie niet kunnen inschatten.
Vele ouders voelen zich dan ook mislukt in hun ouderschap en zijn beladen met schuldgevoelens.
Dit is een essentiŽle doelstelling van onze contactgroep: laten inzien dat schuldgevoelens niet hoeven en niets opleveren, een luisterend oor zijn, de ouders stoom laten afblazen en hen begeleiden.
Ouders kunnen steeds telefonisch terecht op het secretariaat. Het eerste contact is vaak een lang telefoongesprek waarin de betrokkenen zich eindelijk begrepen voelen en de nodige informatie krijgen.
Elke derde donderdag van de maand (zie activiteiten) zijn er ledenvergaderingen waarop vaak sprekers, deskundigen op het terrein van de hechtingsproblematiek, worden uitgenodigd en die doorgaan in het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap, De Zandloper, in Wemmel. (klik hier voor een plannetje)

Op 13 december 2001 is een voorstel tot nieuw decreet ingediend aan in het Vlaams Parlement.
Voor het decreet klik hier. Op 21 en 22 maart 2002 waren er hoorzittingen over dit nieuwe decreet. Voor de samenvatting van de ingediende tekst van Wat Nu? bij de hoorzitting in het Vlaams Parlement klik hier.
Dit decreet werd op 12 februari 2004 in de parlementaire commissie Welzijn goedgekeurd en zou in voege moeten treden op 1 januari 2005.

 • Bericht voor de ouders.

  Sedert 21 april 2003 is er een forum opgericht waar elkeen zijn/haar mening kwijt kan over hechtingsstoornis en zijn/haar ervaringen hiermee. Klik daarvoor hier.

  Onder de titel "Opgevangen of ontvoerd - geadopteerden ageren tegen hun adoptie" verscheen een verontrustend artikel in NRC/Handelsblad.
  Een Nederlandse vereniging van geadopteerden voert actie tegen internationale adoptie. "Ik ben een Aziaat die is gedeporteerd naar een racistisch land"...
  Het volledige artikel is te lezen op www.adoptietrefpunt.nl/portaal/modules/smartsection/item.php?itemid=438

  Speciaal bericht voor de studenten.

  Graag ontvingen we op- en aanmerkingen. Gelieve ons daarom te contacteren
  via onze E-mail: of blader eens in het GASTENBOEK.

 • Mededelingen


  Dringende oproep aan (groot)ouders van jongvolwassenen met hechtingsstoornis. KLIK HIER

  Voor het Franssprekende gedeelte van BelgiŽ verwijzen we naar PETALES. (Opgericht vanuit Wat Nu?) Sedert mei 2002 is Petales ook werkzaam in Frankrijk en vanaf oktober 2004 ook in Canada. (Quebec)
  In Nederland bestaan er gelijksoortige verenigingen voor ouders:

 • Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie:
  Contactpersonen LOGA:
  Lyda Groot tel: (0031)034.8401917 en Alice Jansen tel: (0031)030 2931056
  E-mail: loga@loga.info
  Secretariaat:
  Marianne Dijkstra
  Ouwenberg 6
  5641 PE Eindhoven
 • Lid van Platform SJCF      

 • LOGA
  LOGA
 • Oudernetwerk OverSchatten     
  Voor adoptie- en pleegouders van kinderen met een verstandelijke handicap.
  Postbus 85278
  3508 AG Utrecht
  t.a.v. Dorien Kloosterman  E-mail: dorien-kloosterman@hetnet.nl
 • OverSchatten
 • De Cirkel (eigen kinderen)
 • De Knoop: Algemene Landelijke Vereniging voor ouders, verzorgers van kinderen en (jong)volwassenen met hechtingsstoornissen/geen-bodem-syndroom
  is te bereiken via:
  De Knoop of Hechtingsstoornis.nl
  De Knoop
  Postbus 195
  8300 AD EMMELOORD
  0527-614505 fax 0527 614692   E-mail

  E-mail


 • Adoptie Trefpunt, Een digitale informatieve- en interactieve ontmoetingsplek voor allen die betrokken zijn bij afstand en adoptie
  E-mail: Adoptietrefpunt

  Adoptietrefpunt

  Bijkomende (meer beschrijvende) informatie kunt u ook nog lezen op www.bodemloos.com

  Vooral in de V.S. wordt er al jaren onderzoek verricht naar het verschijnsel van hechtingsstoornis, Reactive Attachment Disorder genoemd. Een uitgebreide Literatuurlijst bestaat reeds in de V.S.

  In het Nederlandstalig gebied was de Literatuur in eerste instantie beperkt tot een reeks "ervaringsverhalen" van ouders en enkele schuchtere pogingen om de problematiek wetenschappelijk te benaderen. Meerdere universiteits- en hogeschoolstudenten maken nu reeds studies omtrent deze problematiek. Op het Internet zijn reeds heel wat scripties te vinden.

 • Steeds meer en meer mensen doen beroep op de diensten van Wat Nu echter ZONDER lidgeld te betalen. Wat Nu is geen liefdadigheidsinstelling en kan maar diensten blijven aanbieden als die op een of andere manier vergoed worden. Het is trouwens niet fair tegenover diegenen die wel hun lidgeld betalen! (HELP ONS)

 • In Nederland heeft een adoptie-echtpaar een maatschappelijk werker en een jeugdinstelling aansprakelijk gesteld omdat die het psychiatrisch rapport totaal hebben genegeerd en de verhalen van hun adoptiezoon met reactieve hechingsstoornis onvoorwaardelijk hebben geloofd. Zij hebben alles fout gedaan wat ze ook maar fout konden doen. Hierover is een groot artikel in de krant (De Dordtenaar) geschreven.
  Nieuwe claim tegen jeugdinstelling in februari 2004!

  History

  CID


  Deze site opnemen in je favorietenlijst.

  Begin      Volgende pagina

  Graag ontvingen we enig commentaar.


  Powered by counter.bloke.com


  E-mail: E-mail

  SPONSORING

  Deze Dutch Adoption Websitering wordt beheerd door
  [ Vorige Volgende | Overzicht Webringleden | Join webring ]
  Dutch Adoption Websitering


 • © Wat Nu? vzw

  © 2010Alle rechten zijn voorbehouden aan Wat Nu? vzw
  Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze pagina in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken, in welke vorm dan ook, dient men zich tot Wat Nu? vzw te wenden.

  Meer met verstand dan met kracht