De volgende opsomming van kenmerken is bedoeld als leidraad voor ouders en hulpverleners. Meerdere van onderstaande gedragskenmerken komen veelal voor bij hechtingsgestoorde, bodemloze kinderen. Elk kind is anders, elke gezinssituatie verschillend, maar telkens betreft het een ernstig te nemen emotionele handicap.

 • Hier klikken voor
  de kenmerken bij
  kinderen

 • Wat Nu? vzw
h. De Keersmaekerlaan 53
B-1780 Wemmel
 • Hier klikken voor
  de kenmerken bij
  jongvolwassenen

 • Sommige van deze elementen werden overgenomen uit het boek "Bodemloos bestaan" van Geertje Van Egmond, (1987) andere vloeien voort uit gemeenschappelijke ervaringen van (nu al een 800-tal) ouders. Nog andere zijn te vinden bij Hechtingsstoornissen bij kinderen door G. de Lange en C.Penninga-de Lange (19/04/2000)
  Bericht voor studenten.

  © 2009 Alle rechten zijn voorbehouden aan Wat Nu? vzw
  Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze pagina in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken, in welke vorm dan ook, dient men zich tot Wat Nu? vzw te wenden.